MC_Labs15


german riot police defeated and humiliated by some kind of mud wizard

A golden splash of respect

Boldly go where we haven't been in a long, long time.

You officially endorse and add your voice to the crowd.

Gives 100 Reddit Coins and a week of r/lounge access and ad-free browsing.

This goes a long way to restore my faith in the people of Earth

For an especially amazing showing.

He do be dancing though

Staring into the abyss and it's staring right back

I'm in this with you.

A glowing commendation for all to see

Can't stop seeing stars

The process of taking a painful L

Prayers up for the blessed.

Sometimes you just got to dance with the doots.

Shows the Silver Award... and that's it.

An amazing showing.

When laughter meets percussion

Shower them with laughs

Gives 700 Reddit Coins and a month of r/lounge access and ad-free browsing.


 1. grub grub grub **grub grub grub ****grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub ****grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub **grub grub grub *grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **rub grub **grub grub grub **grub grub grub ***grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grugrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grb **grub grub grub *grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **rub grub **grub grub grub **grub grub grub ***grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grugrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grb **grub grub grub *grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **rub grub **grub grub grub **grub grub grub ***grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grugrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grb **grub grub grub *grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **rub grub **grub grub grub **grub grub grub ***grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grugrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grb grub *grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **rub grub **grub grub grub **grub grub grub ***grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **ggrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grugrub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **grub grub grub **b grub grub **grub grub grub **grub grub grub **rub grub grub **

 2. ononnonononnnoononononooonoononnonoonon non nononoon onnoononno

 3. 0k. Cliced bttn. Still bad at screen?!

 4. uuuuuUUuuuUúuuuUüuuÜhhhHhHHhhh oman click a gn

 5. O̴̝̺͖͊ͤ͊͗̊̈̌ͭ͗͡M̶̜̰̖̹̏ͤͦ͐̎͞Ȧ̵̡̢͎̤̺̘ͯͩ͊ͫ͒͗ͫͭ̓̒ͬ͢N̢̡̥̖̰͚͚̪̹̝̜͉͚͓̬͖̗̞̻̔̈́ͧ̊̉ͬ̽̒͒̒͋̈̐ͫ̓ͫ͟ͅ ͭ̾̃ͫ͒ͯͯͨͬ͑̈̾ͫ͐̉ͦ̈́̚͏̀҉̧̺̜͇͓̭̖̗̙̘̝̩̳N̡̨̢̛̫͕̦͎͙͇͎̞̳͑ͩͬͬ̄̊̀o̸̢͉̭͕͉̥͖̣̰̖̔͗́͐͌ͬͦ̆ͦ͌͂̔̌̐T̡̂͛̽̄̅ͤ̆͌͂̚͠͏̣̣͖̹͉͕̬͍̬̜͇͇̮͞ͅ ̴̩̮͉̪̤̻̬̱̳͔͙ͮͥ̇̉͑̚͢G̨̮̰̦̣̩̤̥̪̟̙̙̳̎̉͂ͤͬ̍̓̍͑͛ͤ̚͜͢͡͞ͅo͑̒͌̉͊̑̄ͧ̄ͫ̄ͧ͌̅̒ͮ͒͞҉̼̼͎̮̞͚̮͔͈̤̣͓͚͍̹̰̟͢͞Ȏ̻̝͇̠̠̠̹̩̪͇͍̥̦ͭͯͫͯ̔ͧ̑̽̕͘D̛̩̦̘͓̯͇̪̬̼̱̩͉͔͍̲̙̣ͫ̊̾͗͌̽̕͜͠ͅ ̡̔̋ͬ̓͗̂ͬ̾̑̉̆͐̃ͮͪ͢҉̸̻̪͍̲̣̫W͋̏ͣ̈͗̌ͥ̍̍̐͆͟͠҉͔̙̙̟̘͖̮̻̩̭͕̠͙̯̲̕ͅĬ͎̜̺̺̗̥̻̮̩̈̈ͯ͋̋̈͗̋̐͢T͖͎͓̻̦̠̭̳͍̙̬̆ͪ̀ͩ̊̌ͯͭͬ̈́ͫ̍͟ͅh̶͇̙̙͓̖̱͈̖̟̦͍̪̜̯̝͉̏ͬ̾̽͂̏̇͋̋̐̅̚͟͝ ̷̥͕͖̖̦̟̗ͧ̿̊ͦͬ̍̑̃̈́͐̎̓̀̚͢ͅP̵̧̡̑̌̑ͦ͐̽̈͆̓̍̿ͩ҉̶̖̺̠͔̙̟̯̠͕̖̞͇̳ͅĻ̛̲͕͕̣͕̗͙͓̲͕͙̉ͩ̓̄̐̏̓̈́̀̐̑̒̐͛͠ͅả͖̝̪̘̪̞̦͙̦̦̭̰͓̖͔̺͈̎ͧ̉ͦ́̈̃̓̅ͭ̑͆̀͘͝N̾͑̇̋̎ͩ̋ͮ̏̒́͒͋͘҉̘͕̪̭͍͉̼̣̲͔̭͓̤͈ͅēͯͧ̒ͭ͌̈̾̽̇̄̃̓̓ͭ͏̫̹̞̯̥͔̥̬̦̟̺̩͉̜̘̜̀͠ͅͅ ̶̶̨̢̹̮̮̭͇̭̠͔͍̲̮̪̖̟̤ͯ̆ͩ̓̎̆̔͐ͧ̇̾ͩͦ͌͑͗̾̈͞ͅP̸͖̪̩̖͙͔͖̩̮ͬͭ̈́ͥ̏͐̋L̴̤͍͉̝̓ͬ̀͌͐͗̓̚z̨̰̜̜̖̭̃͋ͭ͆ͮͩͪ̇ͮ͊̅̎̌ͣ̿̈͟ ̡̒ͬͩ̍̇͏̴̧̪̖̭̩̠̦̖̼̺̰̘͘Ț̠̯̯̳̦͎̋͗ͬ̈́̽͊ͪͧͩͦ́̃͒͞O̮̹̬̺̐̒͗͑ͣ̀͋͛̋̑̾̿̃͌̉̉͆͢͜͡ ̨̛̪̻̥̟̹͉̣̻̼̗͙̮̺̳̱͉̣̥̫̋ͪͯ͗ͨ̓͆ͥ̽̔̀̿̔̄̌̎́H͔̬̮̩̬̰̳̘̺͂ͭ̐͌͌͊ͨͯ̈̍ͣ͋̓͞ę̶̘͖̳̞͈̘͔̞̠̞̤̥̜̲̗̟̹̀ͤͯ̓ͨ̊̾̀͞L̷̷̫̯̬̠̥̦̱͇̥̞̠̥̼̤̲͂ͭ̒͑͐̐̈͗̏̈́͆̾͂̈́ͭ̿͢P̸̺̮͚͙̝̣̱̹̓̈́̋̆̾̐͗̽̋̂̆͑̇͊ͤͣ̀̚̚͡;̵͚̺̼͕̙̭̥̠̰̣͔͉̙̣̻̱̻̣ͩ͋̈́̈́͛̐̋̄̓̄̎ͬ̀ ͂͋̒ͪ̓͗̆̀ͩ͒ͦ̍͏̡͇̦͍̳͎̙̪̝̦̺̟̘̜̟͍Ă͋͒̇͐̒̚͜͏̶̡̯͙͚̞͖̕A̶͕̮̖̥̹͇̥̲̰̠̙͓̼̲̋̓̓ͩ͐ͫ̿͐ͯ͡ͅĂͤ͌̈́̌̿̄̓̓͑̔ͧ̍͋̚҉̵͈͓̺̘̭̲̲̹ͅȦ̏͗̿̿̀ͮͫ́̚҉̡̺̥̩͍̤̞͚̟̤͎̠̟ͅa̷̧̼͍̠̤̳̪̮̻͖͍͔̠̝̗ͮ̅̎̐̒̒̓̽̽͛̅͗̌ͩ̏͗̚̚Å̉ͣͨ͑́̆́̓ͥ͆̿͏̜̦̠̭̪̠ͅA̖̺̰̞͇̮̤͈͙̪̹̯̤̖̮͌̋̏ͦ̓̒ͬ̕ͅA̵̯̟̟̪̖̰̻̝ͫ͒ͨͧ̔̉̀ͭͮ͝a̹͎̳̻̪̟̻̦̬̫̗ͫͥ̇̋͛̎͒ͫͯͦ̔̐͛̑ͫ̽ͣ͡a̷̍͂̇̄͛͛̐̍̂ͦ̆̄͡͏̵̲̙͎̗̭̠̯̯͖͇̲̟̞a̜̳̥͈̬̓̐̃͊ͬ͋̅̀a̜̱̪̠̱͓͎̦͉̘̭̽̆ͥ̊́̒͘͝͝ȁ̴̡̖̯̭͍̅ͣͩ̆̾̕͡A̛̝̮̞̣̥̯̟͇̾̄ͨ̈́͢ą̸̤̣̰̼̳̘̬̦̙̞̜̯̱̣̪̬͔͎ͮͦ̄̓̆̐̊ͩ͊̂̎́ͦͬ͞Ȁ̵̠͇̜̬͖͕͔͕͖̦͔̱͉͓̳̭͙͓̼̌̃͑ͯ͒̉͛̊̽̔ͭͨ̓ͣͯ͑̋̚a̸̧̩̜͓̳̒ͩ̈ͨ̌͌̍̅̌͂̍͐͗̍̆́͝Å͕͍̠̼͕̄̊̿́́͞͠ą̶̰͚̪̜̠͚͉̘̤̹̖̫͙͈̖ͯ͛͌̂͊ͣ͛ͯͩ͋̀ą̛͚̣͈͖̖̟̘̹͉͍͖̂̈̿̒̍̿̑͌͛ͫ́ͭ̀̍͒ͤ̐͝͝A͋̇ͤͥ̏ͯͬ̓̂̄ͮͣ̏͂̒͗̿͊̚͝͞҉̦̫̖̙͈̗̩A̮͖̪͓̖̠͖͖͇̠̠̖̹͊̌͌̀́͆ͣͯ̀͒͑̐̀̚͢ͅȧ͐ͩͭͪͦ҉̧̡͙͇̬̙̗̖̟͈͚̗͓͇̖Ǎ̢̧̖̙͓̖̫̰̟͑̾̾̓̔̾͜a̢̧͒̆͑ͥ͊ͪͬ͗͋̽ͩͣ̄̉ͭ̈́͌ͥ̃҉̙̲̥͎̦͔̙͈̼͇͙͇̙ḁ̷̴̡͉̻̫̘̼̹̙̞͇̍̏͂ͣ̐̍͒̊͑̊ͧͩͭ̌͛ͬͪͅͅ

 6. Unfortunately string can't serialize out nbt to snbt :/

 7. You should've seen the crazy shenanigans we had to pull with lava, spawner minecarts, and falling sand before they added commands to place and remove blocks lol

 8. I'm guessing a lot of them. Japan comes to mind as being very likely.

 9. Nah, Japan has some nationalistic flavors blended in, but all the Japanese people I've talked to about it think the flag thing is kinda weird. I lived in Japan for a while and you'd only ever see a Japanese national flag on government buildings or printed on touristy merchandise. In the US, the flag is absolutely everywhere.

 10. The US drilled it into them not to do the flag thing and other nationalistic practices... yeh.. so like Japan was forced not to do that shit.

 11. The town has been abandoned by its inhabitants years ago, these stupid activists just don't want to let the company do what it paid for.

 12. God forbid someone stand between a corporation and money!!1!

 13. Would it be reasonable to assume that snakes still have vestigial genes for limbs that could be switched back on?

 14. I also once mistook barriers as projectile defense rather then enemy defense

 15. I actually just found a wand with this as an always-cast and didn't know there was a sniper down there lol

 16. What is even the use of the kuu ? What can u use it for ?

 17. Moving stuff? Not sure, but you can bet your ass I'll be picking that thing up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Author: admin